Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Przedsiębiorstwo Aparatury Spajalniczej „ASPA” Sp. z o.o. realizuje projekt „Cyber Micro Weld – wysokowydajny system wieloelementowego spajania w oparciu o cyfrowy proces sterowania mikrocyklami impulsów prądowych i trójstopniowy system kontroli spoiny w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0995/17-00

Wartość projektu: 9 393 364,77 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6 016 077,18 zł

 

Celem projektu jest opracowanie nowego produktu w postaci wysokowydajnego systemu do jednoczesnego wieloelementowego zgrzewania rezystancyjnego.

 

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie prac rozwojowych (2 etapy), badań przemysłowych (2 etapy), oraz prac przedwdrożeniowych (1 etap). Efektem zaplanowanych prac B+R będzie powstanie 5 prototypów urządzeń wraz z dokumentacją techniczną, a efektem prac przedwdrożeniowych będzie głównie przeprowadzenie działań związanych z procesem certyfikacji maszyny. Produkt powstały w wyniku badań będzie gotowy do wprowadzenia na rynek, a jego wdrożenie nastąpi w działalności gospodarczej Wnioskodawcy, znajdującej się na terenie RP.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unii Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka.
polski