1. ZAWARCIE UMOWY

 • Strony zawierają umowę na zasadach przewidzianych w niniejszych OWH chyba, że zostały poczynione inne ustalenia zatwierdzone pisemnie przez ASPA. Wymiana oświadczeń związanych z zawarciem umowy między ASPA, a Kontrahentem odbywa się w formie dokumentu pisemnego przesłanego w formie elektronicznej.
 • Umowa zawierana jest na podstawie złożonego przez Kontrahenta zamówienia na adres poczty elektronicznej działu sprzedaży – handlu lub poprzez pisemne zamówienie wysłane na adres siedziby Firmy ASPA. Złożenie zamówienia przez Kontrahenta jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją OWH ASPA.
 • Kontrahent jest związany złożonym zamówieniem przez okres 3 dni od dnia doręczenia zamówienia do ASPA. ASPA potwierdzi przyjęcie zamówienia w terminie do 3 dni od dnia otrzymania zamówienia od Kontrahenta albo poinformuje Kontrahenta o braku możliwości przyjęcia zamówienia wskazując jego przyczyny. Brak oświadczenia ASPY w powyższym terminie oznacza brak przyjęcia zamówienia i nie zawarcie umowy.
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest niezaleganie przez Kontrahenta z płatnościami na rzecz ASPA. W przypadku rezygnacji przez Kontrahenta z realizacji zamówienia jest on zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez ASPA związanych z uruchomieniem realizacji zamówienia (zakup materiału, uruchomienie produkcji, zamówienie towarów od zewnętrznych dostawców itp.).
 • Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia Kontrahentowi potwierdzenia zamówienia przez ASPA (przyjęcie oferty).
 • Jeżeli na wykonanie prac objętych ofertą, nie zostanie sporządzona umowa, to oferta ta stanowić będzie załącznik do zamówienia na wykonanie prac.

2. TERMINY WYKONANIA I DOSTAWY

 • Przystąpienie do prac nastąpi nie wcześniej niż w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty otrzymania formalnego zamówienia i uiszczenia zaliczki, jeżeli wymaga tego umowa, chyba że Zamawiający i Wykonawca postanowią inaczej.
 • Terminem dostawy, wiążącym obie strony jest termin wskazany przez ASPA w potwierdzeniu zamówienia. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, gdy towar (wyrób) opuścił magazyn ASPA najpóźniej w dniu określonym jako termin w potwierdzeniu zamówienia.
 • Termin ten może zostać przekroczony o ile Zamawiający wniesie zmiany dotyczące zakresu lub sposobu wykonania prac
 • ASPA nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wydanie towaru lub wyrobu jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od niego niezależnych takich jak: opóźnienia dostaw od kooperantów, strajki, blokady dróg, zamieszki, braki w dostawach energii elektrycznej, itp. W takich sytuacjach termin dostawy ulega automatycznemu wydłużeniu o czas trwania zdarzenia nie dłużej jednak niż o trzy miesiące. ASPA jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania Kontrahenta o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy podając jednocześnie przewidywalny termin dostawy.
 • Obecna trudna sytuacja związana COVID-19 wpływa na łańcuchy dostaw u naszych dostawców. Podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby utrzymać płynność obsługi i terminy dostaw. Niestety czasy dostaw podlegają potencjalnym opóźnieniom, na które nie mamy wpływu.  Dołożymy wszelkich starań, aby złagodzić skutki obecnej sytuacji
 • W razie zaistnienia sytuacji opisanej w powyższym punkcie Kontrahent jest uprawniony do odstąpienia od umowy jednak dopiero z upływem wydłużonego terminu. Jeżeli umowa przewidywała częściowe wydanie towaru (wyrobu) odstąpienie dotyczyć może wyłącznie niewykonanej jeszcze części umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Kontrahentowi nie przysługują względem ASPY jakiekolwiek roszczenia, a w szczególności roszczenia odszkodowawcze.
 • W przypadku, gdy termin dostawy zostanie zakłócony lub opóźniony w wyniku działań Kontrahenta, dodatkowe koszty powstałe z tego powodu dla ASPA albo Kontrahenta obciążają wyłącznie Kontrahenta, termin zaś dostawy ulega odpowiedniemu wydłużeniu.

3. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 • Zamówienie Kontrahenta realizowane jest według cen zawartych w cenniku lub ofertach obowiązujących w chwili dostarczenia zamówienia do ASPA.
 • Ceny ASPA są nominowane w walucie złoty polski (PLN). W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub exportu towarów ceny nominowane w złotych polskich wyrażane są w walucie Euro wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego transakcję.
 • Ceny ASPA są cenami netto i nie obejmują polskiego podatku od towarów i usług oraz ewentualnych opłat dodatkowych np. z tytułu legalizacji dokumentów handlowych, certyfikacyjnych itp. wszelkie podatki i opłaty dodatkowe obciążają wyłącznie Kontrahenta.
 • Ceny ASPA są cenami loco magazyn ASPA. Strony mogą umówić się, że ASPA dostarczy towar do umówionego miejsca Kontrahenta na swój koszt.
 • Ceny ASPA obejmują koszty opakowania towarów, produktów i wyrobów w sposób zwyczajowo przyjęty w obrocie handlowym i odpowiadający właściwościom danego towaru, produktu lub wyrobu.
 • Kwota zamówienia może zostać przekroczona, w przypadku ewentualnego zlecenia prac dodatkowych lub zmian w sposobie wykonywania prac zażądanych przez Zamawiającego o ustalona pomiędzy stronami należność dodatkową.
 • Faktura ASPA jest doręczana Kontrahentowi wraz z chwila wydania towaru (wyrobu), którego wydanie dokumentuje. Jeśli towar (wyrób) jest wydawany partiami, na każde wydanie wystawia się dokument WZ, a następnie po wykonaniu umowy i wydaniu ostatniej partii towaru (wyrobu) doręczana jest faktura za wszystkie wydane partie towaru, chyba że strony inaczej się umówiły.
 • Termin płatności umieszczany jest każdorazowo przez ASPA na fakturze. ASPA zastrzega sobie prawo do wyboru formy płatności, może także uzależnić realizacje zamówienia od dokonania przez Kontrahenta przedpłaty, na poczet zamówionego towaru (wyrobu) lub wniesienia zaliczki w ustalonej między stronami wysokości. W takiej sytuacji przystąpienie przez ASPA do realizacji umowy uzależnione jest od dokonania przedpłaty lub dokonania wpłaty zaliczki   w terminie i wysokości wskazanym przez ASPA. Opóźnienie we wpłacie zaliczki lub przedpłaty trwające dłużej niż 14 dni uprawnia ASPA do odstąpienia od umowy w całości, albo w części. Odstąpienie to nie skutkuje powstaniem dla Kontrahenta jakichkolwiek roszczeń, w szczególności roszczeń odszkodowawczych.
 • Jako datę zapłaty przyjmuje się datę zaksięgowania na koncie bankowym ASPA przelewu. W przypadku dokonania płatności gotówką zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą wystawienia przez ASPA potwierdzenia przyjęcia wpłaty gotówkowej.
 • Niedotrzymanie terminów płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych lub odsetek w innej wysokości uzgodnionej przez strony, a oprócz tego ASPA wystąpi na drogę sądowa z pozwem przeciwko Kontrahentowi o zapłatę.
 • W przypadku opóźnienia w płatnościach przekraczających 7 dni – wykonawcy przysługuje prawo przerwania prac i przedłużenia terminu wykonania o czas opóźnienia.
 • Towar (wyrób) stanowiący przedmiot umowy stanowi własność ASPA do chwili zapłaty pełnej ceny zakupu wraz z ewentualnymi należnościami ubocznymi w tym w szczególności z odsetkami za opóźnienie w zapłacie.

4. GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Gwarancja dotyczy wad powstałych wskutek zastosowania niewłaściwych materiałów lub niewłaściwego wykonania.
 • Obowiązki ASPA z tytułu udzielonej gwarancji, nie obejmują uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji Przedmiotów zamówienia.
 • Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, zobowiązany on jest przystąpić do ich usunięcia w terminie 14 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu.
 • Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy lub wymiany, przy czym wyrób w tym względzie należy do Wykonawcy.
 • Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli naprawa lub wymiana została dokonana przez nieupoważnione przez Wykonawcę osoby trzecie.
 • Wykonawca zobowiązuje się wykonywania prac objętych ofertą w sposób profesjonalny, zgodny z zasadami sztuki inżynierskiej, obowiązującym prawem i uwagami osób odpowiedzialnych ze strony zamawiającego, o ile nie powodują one zmiany zakresu prac.
 • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy produkcji wykonane na bazie rysunków dostarczonych przez Klienta oraz zastrzega sobie prawo do zmiany oferty w przypadku wykrycia błędów na każdym etapie produkcji.
 • Gwarancji nie podlegają produkty szybko zużywające się.
 • Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 • Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenia Towaru, jeżeli nastąpiło ono w wyniku nieprawidłowego jego zainstalowania (z wyłączeniem przypadku instalacji przez Sprzedawcę) lub nieprawidłowej eksploatacji rozumianej jako użytkowanie zgodne z przeznaczeniem i wykonywaniem okresowych przeglądów i konserwacji.
 • Gwarancja nie obejmuje Towaru, w którym dokonano naprawy lub modyfikacji poza punktami serwisowymi wyznaczonymi przez Sprzedawcę, chyba że zostały one dokonane za uprzednią zgodą Sprzedawcy.
 • Gwarancja nie obejmuje Towaru, który, choćby częściowo, został wytworzony z materiałów lub według specyfikacji dostarczonej przez Kupującego.

5. WARUNKI ODBIORU

 • Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za dokonanie odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego zleconych prac oraz zapewnienie prawidłowego obiegu uzgodnień technicznych z zespołem ASPY.
 • Zamawiający jest zobowiązany do dokonania pisemnych odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego na każde żądanie ASPY w terminie 2 dni od wezwanie Wykonawcy do dokonania takiego odbioru.
 • Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego zgłaszania w protokołach odbioru wszelkich wad uniemożliwiających odbiór, przy czym strony postanawiają, że usuniecie wad wskazanych w protokole będzie obligowało Zamawiającego do dokonania odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od daty usunięcia wad.
 • Jeżeli wykonawca zgłosił gotowość odbioru, a Zamawiający nie przystąpi do odbioru we wskazanym wyżej terminie i nie przekaże Wykonawcy protokołu odbioru, to strony ustalają, że ten odbiór nastąpił i Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury.

6. PRZEJŚCIE RYZYKA I WŁASNOŚĆ

 • W przypadku, kiedy wysyłka towaru albo wyrobu jest realizowana przez przewoźnika na zlecenie Kontrahenta, przejście ryzyka utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru (wyrobu) oraz ciężary i korzyści związane z towarem (wyrobem) przechodzą na Kontrahenta w momencie wydania towaru z magazynu ASPA przewoźnikowi. W przypadku gdy Kontrahent odbiera towar (wyrób) własnym środkiem transportu ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru (wyrobu) przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru (wyrobu) z magazynu ASPA
 • W przypadku, kiedy wysyłka towaru (wyrobu) jest realizowana przez przewoźnika na zlecenie ASPA, ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru (wyrobu) oraz ciężary i korzyści związane z towarem, przechodzą na Kontrahenta    w momencie odebrania przez niego przesyłki od przewoźnika. Jeżeli w momencie odbioru towaru (wyrobu) od przewoźnika Kontrahent stwierdzi rozbieżności pomiędzy ilością określona w liście przewozowym, a ilością rzeczywistą, stwierdzi, że przesyłka została uszkodzona lub naruszona, jest obowiązany wpisać swoje zastrzeżenia do listu przewozowego przewoźnika. Niedopełnienie powyższego obowiązku przez Kontrahenta jest jednoznaczne z rezygnacja z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru w przypadku ich uszkodzeń lub z żądania wyrównania przez ASPA różnic ilościowych pomiędzy stanem rzeczywistym, a wynikającym z faktury.
 • W przypadku, gdy Kupujący nie odbiera lub nie potwierdza odebrania lub dostarczenia mu Towaru, ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wezwania go przez Sprzedawcę do odbioru dostarczonego Towaru.
 • Przejście własności Towaru następuje z chwilą uiszczenia przez Kupującego wszelkich należności wynikających z umowy.
 • Złożenie wniosku o upadłość Kupującego upoważnia Sprzedawcę do odstąpienia od Umowy i domagania się natychmiastowego zwrotu dostarczonego Towaru.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • OWH ASPA są udostępniane Kontrahentowi w formie pliku elektronicznego w formacie powszechnie używanym (np. PDF), którego Kontrahent może pobrać ze strony internetowej ASPA (www.aspa.pl) lub otrzymać jako załącznik do wiadomości mail wysłanej przez ASPA w korespondencji dotyczącej umowy.
 • ASPA jest upoważniona do zbierania i przetwarzania danych osobowych otrzymywanych od Kontrahenta i jego przedstawicieli w ramach stosunków handlowych, w zakresie niezbędnym dla kontynuacji współpracy handlowej.
 • Wszelkie informacje, jakie Zamawiający uzyskał w związku z zamówieniem są poufne. Zamawiający może z nich korzystać tylko na własne cele oraz jest zobowiązany zabezpieczyć takie informacje przed dostępem osób nieuprawnionych.
 • Kosztorysy, oferty, szkice, plany, wzory i inne dokumenty zostają przekazane tylko i wyłącznie w celu zawarcia umowy oraz dla celów ewentualnej jej realizacji. Wszelkie prawa własności i prawa autorskie do wymienionych dokumentów są zastrzeżone przez Sprzedawcę. Nie mogą być one udostępniane osobom trzecim bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie i muszą zostać zwrócone lub zniszczone niezwłocznie na jego pisemne żądanie. W przeciwnym razie Kupujący odpowiada względem Sprzedawcy za naruszenie praw autorskich spowodowane użyciem w/w dokumentów
 • W przypadku ewentualnego sporu – Sądem właściwym jest Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu.
 • Stosunki prawne wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Gwarancji podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami zastosowanie mają polskie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks Cywilny.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian w każdym punkcie powyższych Warunków. Gdy taka sytuacja zaistnieje, zmienione Warunki stosuje się do wszystkich Umów i innych kontaktów pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zawartych po dacie modyfikacji. Dotyczy to również Zamówień uzupełniających lub związanych z wcześniejszą sprzedażą.